Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Khảo sát thực hiện dự án Khu đô thị Dương Nội để đề xuất phương án hạ tầng cấp thoát nước phù hợp

Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam tiến hành khảo sát thực hiện dự án Khu đô thị Dương Nội để đề xuất phương án hạ tầng cấp thoát nước phù hợp