Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Ứng xử trong xử lý công việc của Công ty

Ứng xử trong xử lý công việc của Công ty là một phần trong văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi, người lao động của Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam cam kết tuân thủ đúng theo quy định.

  • Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Tập đoàn. Đối với hoạt động ở nước ngoài, tuân thủ và tôn trọng luật pháp, ngôn ngữ, văn hoá… nước chủ nhà và các Hiệp định và các Thoả thuận mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia
  • Có ý thức trách nhiệm trong công tác, thường xuyên học tập nâng cao trình độ, chủ động, sáng tạo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
  • Chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan
  • Không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc
  • Khi thực thi nhiệm vụ, giải quyết công việc, phải phối hợp với cá nhân, bộ phận liên quan khác để hoàn thành công việc có hiệu quả, không được cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan
  • Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý và sử dụng cán bộ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công cụ của cán bộ thuộc thẩm quyền. CBCNV khi thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành quyết định của cấp quản lý trực tiếp. Trường hợp có quyết định của cấp trên cao hơn thì cán bộ phải thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền cao nhất, đồng thời có trách nhiệm báo cáo cấp quản lý trực tiếp của mình về việc thực hiện quyết định đó
  • Luôn có thái độ cầu thị, thẳng thắn, chân thành tham gia đóng góp trong công việc.