Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Hội họp

Văn hóa hội họp tại Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam

Văn hóa hội họp tại Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam là một phần trong Văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi, cán bộ công nhân viên và người lao động của công ty khi được mời/triệu tập đến họp đều phải cam kết tuân thủ: Nghi thức cuộc họp Đến trước ít […]