Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: sử dụng tài sản

Quy định về việc sử dụng tài sản tại Công ty

Mỗi cán bộ nhân viên của Đại Tín Việt Nam được giao sử dụng tài sản một lượng nhất định và có trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo vệ và sử dụng chúng một cách thích hợp. Tài sản không chỉ bao gồm tiền mặt và những tài sản tài chính khác mà còn […]