Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Đại Tín Việt Nam thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm

Đại Tín Việt Nam thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm

Đại Tín Việt Nam thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc cải thiện quy trình sản xuất tại công ty.

Hiện tại hệ thống tài liệu đang áp dụng có thể đáp ứng được toàn bộ phạm vi hoạt động và thực hiện các công việc của Đại Tín Việt Nam. Việc phân chia thủ tục kiểm soát được phân định thành 2 mảng chính là quy trình quản lý hệ thống công ty và quy trình thực hiện dự án. Các quy trình dự án mang đặc thù riêng theo từng dự án cụ thể, được xây dựng dựa trên các quy trình quản lý hệ thống của công ty, các quy trình chuẩn và có sự phê duyệt đồng ý của Chủ đầu tư trước khi áp dụng. Trong quá trình sản xuất dự án, Công ty sử dụng kết hợp giữa quy trình đặc thù tại dự án và quy trình công ty để đảm bảo sự thành công nhất cho dự án.

Các quy trình, hướng dẫn, các biểu mẫu được xây dựng nhằm thủ tục hoá toàn bộ hoặc một số bước công việc công ty đang thực hiện gồm:

  • Quy trình/tài liệu hệ thống
  • Quy trình tác nghiệp liên quan đến các mảng An toàn – Sức khoẻ – Môi trường, Chất lượng, Kỹ thuật sản xuất, Thiết kế, Quản lý thiết bị, … và Quy trình chuẩn dự án
  • Hướng dẫn thực hiện quy trình
  • Hướng dẫn công việc
  • Các biểu mẫu áp dụng

Để các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu, hoạt động nhịp nhàng và thuận tiện trong quá trình áp dụng, Đại Tín Việt Nam luôn luôn đẩy mạnh các hoạt động cải tiến thủ tục liên quan trong suốt quá trình kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đảm bảo mọi sự thay đổi đều được nhanh chóng cập nhật và kiểm soát, các thay đổi có thể xuất phát từ các điểm:

  • Thay đổi cơ cấu tổ chức công ty, các bộ phận chuyên môn.
  • Thay đổi phạm vi hoạt động của công ty.

Hiệu quả áp dụng quy trình hệ thống

Các quy trình hệ thống được xây dựng giúp đảm bảo cho Đại Tín Việt Nam phát triển ổn định và luôn cải tiến liên tục quá trình phát triển của mình. Bất cứ các thay đổi nào, các quy trình hệ thống vẫn luôn đảm bảo sự điều chỉnh thích ứng. Việc xây dựng Quy trình hệ thống giúp cho Đại Tín Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh, luôn luôn đi trước các đơn vị trong nước có các dịch vụ tương tự nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh trong quá trình thực hiện các dự án do Công ty triển khai thực hiện đảm bảo sự thoả mãn tối đa yêu cầu của khách hàng.

Giảm các rủi ro, sự cố

Đại Tín Việt Nam áp dụng một cách đồng bộ hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Sức khoẻ – Môi trường – Chất lượng tại tất cả các lĩnh vực hoạt động để sẵn sàng ứng phó với các tình trạng khẩn cấp nhằm giảm thiểu các thiệt hại, tổn thất có thể xảy ra, đồng thời hạn chế làm phát sinh thêm các rủi ro mớ.