Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Nắp bể cáp điện lực

  • Tên sản phẩm/ Name of product: Nắp bể cáp điện lực
  • Số lượng/ Quantity: 01 Cái
  • Số lượng cánh/Quanlity Manhole Cover: Từ 02 cánh đến 08 cánh
  • Đơn vị sản xuất/ Manufacturer: Công ty Cổ Phần Đại Tín Việt Nam – Dai Tin Viet Nam Joint Stock Company
  • Ngày SX/ Manufactured date: 12/08/2018
  • Vật liệu/ Material: Gang Xám