Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Chính sách An toàn – Sức khỏe – Môi trường

Công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường (AT- SK -MT) là một trong những trách nhiệm hàng đầu của tất cả các cấp quản lý và là bộ phận trong công tác quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam sẽ áp dụng mọi biện pháp thích hợp để loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro gây tác hại đối với sức khoẻ và tính mạng con người, gây thiệt hại tài sản hoặc môi trường.

Để đạt được các mục tiêu trên, Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam cam kết:

  1. Bảo đảm các hoạt động, các sản phẩm và các dịch vụ của Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam đáp ứng các yêu cầu pháp luật và đạt các chuẩn mực về AT-SK-MT;
  2. Cung cấp các nguồn lực, hệ thống, các quy trình cần thiết để thiết lập và duy trì mức rủi ro thấp nhất có thể về AT-SK-MT;
  3. Bảo đảm kế hoạch và năng lực ứng cứu khẩn cấp được xây dựng và duy trì để ứng cứu kịp thời, có hiệu quả trong các trường hợp khẩn cấp;
  4. Đào tạo cho cán bộ công nhân viên của mình các kiến thức về công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường phù hợp với công việc mà họ đảm nhận;
  5. Định kỳ xem xét, đánh giá công tác quản lý và kết quả thực hiện công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường để cải tiến liên tục;
  6. Ưu tiên và khuyến khích sử dụng các công nghệ mới tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên;
  7. Tạo thuận lợi cho việc trao đổi giữa Công ty với cán bộ công nhân viên, nhà thầu, khách hàng, nhà cung cấp và những người có liên quan về vấn đề cải thiện công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường.

Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam yêu cầu tất cả cán bộ công nhân viên nhận thức và tuân thủ đầy đủ Chính sách này trong mọi hoạt động của mình. Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam cũng hy vọng rằng hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường của các đối tác phù hợp với Chính sách nói trên nhằm thực hiện tốt công tác AT-SK-MT vì lợi ích chung của  cộng đồng và lợi ích của mỗi bên.

Chính sách chất lượng sản phẩm Đại Tín Việt Nam